Niniejsza Umowa Publiczna (Warunki korzystania) reguluje zasady i warunki korzystania ze wszystkich usług Hosta Blanca LLP (dalej „Host”) za pośrednictwem strony internetowej https://hostablanca.com (w tym subdomen) na teraz lub w dowolnym innym terminie. Klientem jest każda osoba lub firma, która w jakikolwiek sposób korzysta z usługi. Korzystając ze strony internetowej lub kupując jakąkolwiek usługę świadczoną przez Hosta, Klient akceptuje wszystkie postanowienia Umowy Publicznej. Klient gwarantuje, że Umowa Publiczna została dokładnie przeczytana iw pełni uzgodniona. Niniejsza Umowa Publiczna została sporządzona i obowiązujący w języku angielskim. Wszystkie tłumaczenia są automatyczne i istnieją wyłącznie w celu ułatwienia użytkowania.

1. Przedmiot Umowy

1.1. Gospodarz udostępni pamięć i moc obliczeniową na serwerze, przepustowość, usługi poczty elektronicznej i inne powiązane usługi opisane na stronie internetowej Gospodarza. Gospodarz automatycznie (lub ręcznie) wygeneruje konto Klienta do przechowywania stron internetowych lub obsługi aplikacji, z których można korzystać za pośrednictwem Internetu i poda do niego Login Klienta i hasło. Gospodarz tworzy, zapewnia i utrzymuje połączenie między serwerem a Internetem, aby dane przechowywane na serwerze mogły być przesyłane do komputera wywołującego bez zakłóceń i zawsze, gdy wymagają tego zewnętrzne komputery w Internecie za pomocą powszechnych protokołów internetowych. Host dołoży wszelkich starań, aby dane przechowywane przez Klienta zgodnie z Umową publiczną były dostępne publicznie na całym świecie za pośrednictwem Internetu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pomyślny dostęp do danej strony internetowej, o ile używane sieci nie są obsługiwane wyłącznie przez Gospodarza, w tym ich interfejsy do sieci osób trzecich. Gospodarz przyznaje Klientowi prawo do korzystania ze wszystkich usług Hosta dla dowolnych celów Klienta zgodnie z niniejszą Umową publiczną przez cały okres użytkowania.

1.2. Dodatkową usługą Gospodarza jest rejestracja Domeny. Na żądanie Host zarejestruje nazwy domen w imieniu klienta w odpowiednim organie wydającym. Klient upoważnia Hosta do wydawania w imieniu Klienta wszelkich oświadczeń lub dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji domeny we właściwym organie wydającym. Klient może oczekiwać faktycznego przypisania nazwy domeny dopiero po potwierdzeniu tego przez Hosta. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do cesji zamówień na nazwy domen. Klient zwolni Hosta z wszelkich roszczeń osób trzecich w odniesieniu do wybranej nazwy domeny. Wszelkie roszczenia dotyczące wyboru, użytkowania lub zakupu nazwy domeny lub wszelkie inne roszczenia dotyczące nazwy domeny muszą byćddresowane bezpośrednio do Klienta.

1.3. Założenie statystyk dostępu jest zbierane przez Hosta. Gospodarz sporządza dla każdego Klienta statystyki dostępu do serwera WWW zgodnie z obowiązkiem prawnym. W tym celu codziennie oceniane są pliki dziennika serwera. Klienci mogą przeglądać aktualne i historyczne statystyki za dowolny wymagany okres za pośrednictwem chronionej strony internetowej. Historyczne statystyki są przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat. Klient rozumie iw pełni zgadza się na udostępnianie uprawnionym organom tworzenia statystyk dostępu na podstawie należycie zrealizowanego uzasadnionego żądania.

1.4 Host nie świadczy na stałe usług na terenie Wielkiej Brytanii ze względu na swoją formę prawną. System płatności nie akceptuje płatności z podanego regionu. Jeśli nadal potrzebujesz naszych usług i jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie, aby poprosić.

2. Obowiązki Klienta

2.1. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane przesyłane do sieci Internet za pośrednictwem jakichkolwiek usług Gospodarza, a także, ale nie tylko, przechowywane za pośrednictwem usług Gospodarza. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące danych Klienta należy kierować bezpośrednio do Klienta. Klient jest odpowiedzialny za utrzymywanie swoich danych na serwerze Hosta.

2.2. Klient jako osoba fizyczna zobowiązuje się bezwzględnie do osobistego korzystania z usług Gospodarza. W żadnym wypadku nie przekazywać dostępu do usług Gospodarza osobom trzecim w celu uniknięcia nielegalnego korzystania. Jeżeli Klientem jest firma, Klient zobowiązuje się do ograniczenia dostępu pracowników firmy do usług Hostingu w celu zapobieżenia nielegalnemu korzystaniu z usług Hostingu. Przekazując dostęp do usług Gospodarza jakimkolwiek osobom trzecim, w tym uprawnionym, Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania wobec Klienta, Gospodarza lub osób trzecich, gdziekolwiek i kimkolwiek one są. Nieupoważnionymi osobami trzecimi nie są osoby korzystające z przechowywania, będącego przedmiotem umowy, za wiedzą i zgodą Klienta.

2.3. Klient zapewnia, że ​​nie wprowadza treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste osób trzecich, prawa do znaków towarowych lub dobre obyczaje. Klienci muszą w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie danych z korzyścią dla użytkowników. Klient gwarantuje, że nie będzie transmitować ani przechowywać żadnych treści, które naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, Gospodarza, prawa do znaków towarowych lub moralność lub jakiekolwiek inne przepisy, niezależnie od tego, jakie one mogą być. Klient musi w szczególności przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych w interesie użytkowników, a także przepisów prawa regionalnego i międzynarodowego. Klient przyjmuje na siebie pełne i wyłączne obowiązki bezpośredniej odpowiedzialności (bez udziału Gospodarza) za przestrzeganie prawa korzystając z usług Gospodarza. W przypadku naruszenia powyższego warunku Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich dalszych naruszeń, do zrekompensowania Gospodarzowi wszelkich poniesionych strat. Klient zobowiązuje się również do zabezpieczenia i zwolnienia Gospodarza z roszczeń osób trzecich o odszkodowanie i zwrot wydatków spowodowanych naruszeniem przez Klienta prawa lub Umowy Publicznej. Obowiązek zwolnienia rozciąga się również na obowiązek pełnego zwrotu Gospodarzowi wszelkich kosztów obrony prawnej (koszty prawne, opłaty adwokackie itp.). Gospodarz zastrzega sobie prawo, w przypadku wykrycia naruszenia prawa lokalnego lub międzynarodowego, naruszenia moralności, człowieczeństwa lub innych oczywiście niedopuszczalnych naruszeń, do zablokowania konta Klienta i całkowitego usunięcia nieodpowiednich treści.

2.4. Klient zobowiązany jest dołożyć należytych starań w celu ochrony loginu i hasła swojego konta na serwerze Gospodarza.

2.5. Klientowi surowo zabrania się ingerowania w jakikolwiek kod programu platformy hostingowej Hosta w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy Klient jest obecny, czy były.

2.6. Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty za korzystanie z usług Gospodarza. Nie później niż do końca opłaconego okresu korzystania z usług Gospodarza. W przeciwnym razie Gospodarz ma prawo zakończyć świadczenie usługi na rzecz Klienta bez zapisywania jakichkolwiek danych Klienta.

2.7. Klient zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa własnych danych w każdy rozsądny sposób. Klient zobowiązuje się do przechowywania na serwerze/serwerach Hosta wyłącznie kopii danych, w przypadku utraty których ani Klient, ani osoby trzecie nie poniosą żadnych strat.

2.8. Klientowi surowo zabrania się angażowania w jakiekolwiek działania, które naruszają niniejszą Umowę publiczną, a także wszelkie prawa lub przepisy, które mają zastosowanie do korzystania z Internetu. Gospodarz ma co najmniej nadzieję, że te warunki nigdy nie będą stosowane wobec Klienta jako zbędne ze względu na pełne przestrzeganie przez Klienta norm prawa, dobrych obyczajów i niniejszej Umowy Publicznej w imię rzetelności i poszanowania praw Gospodarza, innych Klientów i wszelkich osób trzecich.

2.8.1. Gospodarz zabrania korzystania z usług Gospodarza do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, w tym między innymi do spamowania, phishingu, naruszania praw autorskich i rozpowszechniania złośliwego oprogramowania.

2.8.2. Klient nie może wykorzystywać nadmiernych zasobów serwera, takich jak procesor, pamięć lub miejsce na dysku, które negatywnie wpływają na wydajność serwera dla innych użytkowników.

2.8.3. Gospodarz zabrania Klientowi wysyłania niezamówionych e-maili lub innych wiadomości, zwanych potocznie spamem.

2.8.4. Gospodarz zabrania jakichkolwiek działań, które mają na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów lub sieci komputerowych.

2.8.5. Gospodarz zabrania Klientowi rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, w tym pirackiego oprogramowania lub treści chronionych prawem autorskim.

2.8.6. Klient nie może korzystać z usług hostingowych Hosta w celu nękania innych osób lub zastraszania ich, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów.

3. Obowiązki Gospodarza

3.1. Gospodarz zobowiązuje się do udostępnienia konta Klienta po dokonaniu wyboru usług wymaganych przez Klienta na stronie internetowej Gospodarza. Hosting współdzielony, usługi VPS, VDS świadczone są automatycznie. Czas realizacji usługi uzależniony jest od wybranej konfiguracji systemu operacyjnego, nie później jednak niż 48 godzin od daty płatności. W przypadku konieczności podjęcia działań zaradczych przez Klienta, pracownik techniczny Gospodarza skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia procedury. Warunki wydania i uzgodnienia cech Serwera Dedykowanego negocjowane są indywidualnie z przyczyn obiektywnych.

3.2. Gospodarz we właściwy sposób przyjmuje płatności za usługi hostingowe i dostarcza pocztą elektroniczną elektroniczne pokwitowanie z wyszczególnieniem kosztów i udziału w opłatach podatkowych.

3.3. W przypadku dostępności niezbędnych zasobów, w tym biorąc pod uwagę harmonogram pracowników obsługi klienta oraz moc obliczeniową sprzętu serwerowego, Gospodarz zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczenia Klientowi usług podanych na stronie internetowej Gospodarza, biorąc pod uwagę te podane na stronie internetowej, w tym usługi partnerskie, takie jak zakup i transfer nazw domen i inne. Jeżeli Gospodarz potrzebuje więcej czasu na wykonanie usługi, Gospodarz jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta w przystępny sposób.

3.4. Gospodarz, wśród innych usług wymienionych na stronie internetowej Gospodarza, świadczy m.in snapshot, który ma na celu wygodę odzyskania danych i może, ale nie powinien stanowić kopii zapasowej danych Klienta.

3.5. Gospodarz nie ma obowiązku przeprowadzania wstępnej, planowej lub innej kontroli danych Klienta, w pełni polegając na rzetelności Klienta, z wyjątkiem przypadków otrzymania przez Klienta zawiadomienia o naruszeniu przez Klienta jakichkolwiek norm lub zasad. W takim przypadku Gospodarz sprawdza dane Klienta w celu potwierdzenia faktów podanych w reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Gospodarz ma prawo zastosować dowolny środek wybrany przez Gospodarza przewidziany w niniejszej Umowie Publicznej lub zastosować się do wszelkich wymogów prawnych uprawnionych organów ścigania.

3.6. Host zobowiązuje się spełnić prośbę Klienta o zwrot kosztów w ciągu siedmiodniowego okresu testowego usługi, który jest podany na stronie internetowej Host, jeśli Klient przestrzega warunków niniejszej Umowy Publicznej i wykorzystuje okres testowy do testowania. Działania Klienta mające na celu wykorzystanie okresu testowego do innych celów (np. dystrybucja poczty elektronicznej itp.) zwalniają Gospodarza z tego obowiązku. W tym drugim przypadku zwrot następuje według uznania administracji gospodarza.

4. Zakłócenia w Dostępności, Inne Wady, Tymczasowe i Stałe Ograniczenia

4.1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostępności systemu, Klient niezwłocznie poinformuje o tym Gospodarza za pośrednictwem systemu Ticket. Gospodarz podejmie próbę niezwłocznego usunięcia zakłócenia dostępności. W przypadku długotrwałych, istotnych wad składowania, Gospodarz jest uprawniony do usunięcia wad w wyznaczonym przez Klienta terminie karencji 14 dni. W przypadku braku możliwości usunięcia istotnej wady w okresie karencji, Partner Umowy Publicznej może obniżyć należną opłatę.

4.2. Gospodarz jest uprawniony do czasowego przerwania połączenia przechowywanych danych z Internetem (zablokowanie systemu) w przypadku istnienia wystarczających przesłanek co do bezprawnej zawartości przechowywanych danych, w szczególności w wyniku ostrzeżenia przez rzekomego naruszone, chyba że jest to oczywiście bezzasadne lub w wyniku dochodzenia organów państwowych. W miarę możliwości pasek powinien być ograniczony do treści rzekomo naruszających prawo. Klient zostanie poinformowany o zakazie i powinien podać przyczynę. Klient zostanie również poproszony o usunięcie rzekomo bezprawnych treści lub przedstawienie ich legalności i udowodnienie tego, jeśli to konieczne. Pręt zostanie usunięty, gdy tylko podejrzenie zostanie unieważnione. Jeżeli Klient nie usunie negatywnego skutku wskazanych działań w ciągu 24 godzin, Gospodarz ma prawo zawiesić świadczenie usługi w ramach niniejszej umowy bez zwrotu wpłaconych środków.

4.3. Jeżeli Klient uruchamia na wynajmowanej przestrzeni dyskowej programy, które mogłyby negatywnie wpłynąć lub, ze względu na znane luki w zabezpieczeniach, zagrozić charakterystyce działania systemów Hostingu lub jego agentów, Hosting jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania oferty Klienta. W miarę możliwości pasek ogranicza się do programów powodujących negatywny wpływ. O wystąpieniu blokady Klient zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyny. Jeżeli Klient nie usunie negatywnego skutku wskazanych działań w ciągu 24 godzin, Gospodarz ma prawo zawiesić świadczenie usługi w ramach niniejszej umowy bez zwrotu wpłaconych środków.

4.4. Gospodarz ma ponadto prawo do czasowego przerwania połączenia między przechowywanymi danymi a Internetem, jeśli klient zwleka z uiszczeniem uzgodnionej opłaty lub jej znacznej części. Gospodarz poinformuje Klienta o zamiarze wykonania baru co najmniej 48 godzin przed faktyczną realizacją. Po uregulowaniu zaległości Gospodarz niezwłocznie usunie poprzeczkę. Pomimo wstrzymania oferty z jednego z ww. powodów, Klient zobowiązany jest do uiszczenia umówionej opłaty, nawet za okres obowiązywania zakazu.

4.5. W przypadku należytego powiadomienia Gospodarza o toczącym się dochodzeniu organów ścigania w sprawie działań lub zaniechania Klienta, Gospodarz zastrzega sobie prawo do działania zgodnie z wymogami organów ścigania, nawet jeśli takie działania nie są przewidziane w niniejszym porozumienie.

4.6. W przypadku otrzymania przez Klienta dedykowanego IP addres do wykorzystania w ramach usługi lub sepaczęsto, a to IP address pojawia się w bazie spamowej lub posiada inne ograniczenia nie z winy Klienta, Gospodarz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia tych ograniczeń w ciągu 14 dni roboczych, a w przypadku pilnej konieczności zmiany na inny adres IPddress, pod warunkiem posiadania przez Hosta dodatkowego IP addres. Działania te są wykonywane przez Gospodarza na podstawie prośby Klienta o wsparcie klienta z odpowiednim biletem. Host nie gwarantuje braku adresu IP addrw jakichkolwiek bazach danych, listach lub w inny sposób.

5. Dodatkowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności

5.1. Odpowiedzialność firmy Host wobec Klienta lub osób trzecich za wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, jest ograniczona do łącznej kwoty opłat uiszczonych przez Klienta na rzecz Dostawcy w ciągu trzech (3) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę roszczenia. W żadnym wypadku Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, przypadkowe, karne lub wynikowe szkody, w tym między innymi utratę zysków lub dochodów, utratę danych lub koszty towarów lub usług zastępczych.

5.2. Klient zwolni gospodarza i jego podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wynikających z lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług lub Treści Klienta.

5.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści (wykorzystanie treści klienta), które przesyła lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług („Treści Klienta”). Klient oświadcza i gwarantuje, że Treści Klienta nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych ani praw osób trzecich. Gospodarz może usunąć wszelkie Treści Klienta, które według własnego uznania Gospodarza naruszają wszelkie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy lub naruszają prawa osób trzecich.

5.4. Gwarancje i zastrzeżenia. Gospodarz oświadcza i gwarantuje, że ma prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy Publicznej oraz do świadczenia Usług wymienionych na stronie internetowej Gospodarza. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie publicznej, Gospodarz nie udziela żadnych innych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Usług, w tym między innymi żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi są świadczone „tak jak są” i że Gospodarz nie gwarantuje, że Usługi będą nieprzerwane lub wolne od błędów.

5.5. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa publiczna podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się Wyznaczony członek Gospodarza, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy publicznej lub z nią związane będą rozstrzygane przez sądy stanowe w hrabstwie, w którym znajduje się Wyznaczony członek Gospodarza.

6. Poufność

6.1. Strony przyjmują do wiadomości, że w ramach wykonywania niniejszej Umowy Publicznej Klient nie przekazuje Hostowi żadnych informacji poufnych Klienta. Klient potwierdza, że ​​Gospodarz nie ma obowiązku w żaden sposób uzgadniać z Klientem wykorzystania przekazanych przez Klienta informacji w celu realizacji zamówienia przez Gospodarza, w tym we współpracy z partnerami i/lub innymi wynajętymi w jakikolwiek sposób osobami trzecimi, w tym zgodnie z wymogami prawa.

7. Rozwiązywanie sporów

7.1. Jeśli Klient ma problem z usługą hostingową, pierwszym krokiem powinien być kontakt z zespołem obsługi klienta Gospodarza. Wiele problemów można rozwiązać poprzez bezpośrednią komunikację z dostawcą, na przykład problemy z rozliczeniami lub problemy techniczne. Zrobimy wszystko, co niezbędne do komfortowego korzystania z usług Hostingu.

7.2. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pośrednictwem obsługi klienta, może być konieczne złożenie przez Klienta formalnej skargi. Może to wiązać się z wypełnieniem formularza na stronie internetowej Gospodarza lub wysłaniem wiadomości e-mail do wyznaczonego działu reklamacji. W skardze należy jasno określić problem i wszelkie istotne szczegóły, na przykład kiedy pojawił się problem i jakie kroki już podjęto, aby go rozwiązać. W takim przypadku Gospodarz wykonuje wszystkie czynności przewidziane w niniejszej Umowie Publicznej w celu wyeliminowania przyczyny reklamacji lub, według uznania Gospodarza, stosuje zasady Umowy Publicznej o odszkodowanie na podstawie punktu 5.1. niniejszej Umowy Publicznej, jeśli rozwiązanie problemu jest niemożliwe. Wszystkie niezbędne kontakty są udostępniane Klientowi na stronie internetowej Gospodarza, w tym w systemie zgłoszeń do obsługi klienta.

7.3. Wszelkie spory i roszczenia między stronami są rozstrzygane w drodze negocjacji, w oparciu o warunki niniejszej Umowy Publicznej i na sposoby wymienione w niniejszej Umowie Publicznej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji, spory rozstrzygane są w sposób określony przepisami prawa na podstawie punktu 5.5. niniejszej Umowy Publicznej.

8. Wynagrodzenie

8.1. Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Gospodarza opłat wskazanych na stronie internetowej Gospodarza lub w inny sposób uzgodniony przez Strony na piśmie lub pocztą elektroniczną. Taryfy mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Klienta poprzez dokonanie zmian na stronie internetowej Gospodarza. Płatność jest dokonywana przez Klienta zgodnie z wybraną usługą na stronie internetowej Gospodarza, przy użyciu metod udostępnionych na koncie osobistym Klienta na stronie Gospodarza zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Publicznej.

8.2. Jeżeli Klient nie ma zamiaru dokonać zakupu przyszłych okresach usług Gospodarza, zobowiązany jest do korzystania z narzędzia anulacji w Strefie Klienta ściśle do czasu pobrania opłaty za odnowienie usługi Gospodarza. Narzędzie do anulowania służy do natychmiastowego anulowania lub na koniec opłaconego okresu. Klient otrzymuje automatyczne powiadomienia od Gospodarza o zbliżającym się dniu odnowienia usługi. Rezygnując z usługi natychmiast lub z końcem opłaconego okresu, anulujesz natychmiastowo zaplanowaną na koniec opłaconego okresu automatyczną opłatę za korzystanie z usługi Hosta. W przypadku braku stosownej decyzji Klienta do zakończenia świadczenia usługi przed pobraniem środków na jej przedłużenie we wskazanym terminieautomatyczną opłatę za okres przyszły uważa się za zgodę Klienta na przedłużenie usługi i nie podlega zwrotowi pod warunkiem,.

8.3.Strony ustalają, że prowizja za system płatności nie podlega zwrotowi przez Gospodarza w żadnym wypadku.

9. Okoliczności siły wyższej

9.1. Siła wyższa odnosi się do nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza kontrolą strony, które uniemożliwiają jej wypełnienie zobowiązań umownych. W przypadku dostawcy usług hostingowych okoliczności siły wyższej mogą obejmować:

  1. 9.1.1 Klęski żywiołowe: Należą do nich trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, pożary, tornada i inne zjawiska przyrody, które mogą uszkodzić infrastrukturę Gospodarza lub zakłócić jego działalność.
  2. 9.1.2 Przerwy w dostawie prądu: Przerwy w dostawie prądu mogą wystąpić z różnych powodów, w tym z powodu trudnych warunków pogodowych, uszkodzeń infrastruktury lub awarii systemu. Takie przerwy mogą mieć wpływ na zdolność Gospodarza do świadczenia usług na rzecz Klienta.
  3. 9.1.3. Akty terroryzmu lub wojny: Akty terroryzmu lub wojny mogą zakłócić normalne funkcjonowanie infrastruktury danego kraju, w tym łączność internetową, co może mieć wpływ na działalność Gospodarza.
  4. 9.1.4. Działania rządowe: Wszelkie działania rządowe, takie jak krajowe blokady lub godziny policyjne, Internet lub IP addrblokada lub jakakolwiek inna może ograniczyć przepływ osób i towarów, w tym personelu i sprzętu Gospodarza, prowadząc do zakłóceń w świadczeniu usług.
  5. 9.1.5. Cyberataki: Cyberataki mogą zagrozić infrastrukturze i systemom Hosta, prowadząc do przestojów i przerw w świadczeniu usług.

9.2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej Gospodarz jest zwolniony ze zobowiązań umownych lub otrzymuje dodatkowy czas na wypełnienie swoich zobowiązań, niezależnie od wyboru Gospodarza.

10. Regulamin

10.1. Niniejsza Umowa Publiczna rozpoczyna się w dniu jej akceptacji przez Klienta i obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Publicznej. Za pełną i bezwarunkową akceptację warunków niniejszej Umowy Publicznej przez Klienta uważa się korzystanie ze strony internetowej Gospodarza, rejestrację na stronie Gospodarza lub zapłatę za usługi Gospodarza, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10.2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę Publiczną za wypowiedzeniem lub bez powiadomienia drugiej Strony z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu. Gospodarz może również wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem Klienta, jeśli Klient naruszy jakikolwiek warunek niniejszej Umowy.

10.3. Z chwilą rozwiązania umowy Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej z góry kwoty za każdy opłacony z góry miesiąc korzystania z usług Gospodarza, jeżeli nie zostanie wykorzystany ani jeden dzień takiego miesiąca. Wpłacone z góry środki nie zostaną zwrócone, jeżeli Klient naruszy warunki niniejszej umowy lub obowiązujące przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, co skutkowało zablokowaniem konta Klienta na podstawie niniejszej Umowy Publicznej lub odwołaniem organów ścigania w trybie przepisany sposób.

11. Dane gospodarza

Hosta Blanca LLP („Gospodarz”):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Addres:

128 City Road Londyn
EC1V 2NX
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

Numer rejestracyjny: OC445755

Kody SIC: Przetwarzanie danych, hosting i działalność pokrewna|Portale internetowe

Numer VAT: